Sponsored: Generic Clomid Tablets. Cheap price and free delivery. Addition information about Clomid.

Bezpečnost laserových zařízení

 
Třída 1

Lasery, které jsou bezpečné za provozních podmínek, jež lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně podmínek sledování svazku pomocí optických přístrojů.V tomto případě není specifikována doba vystavení vlivu záření. Tato třída zahrnuje i vysokovýkonné lasery, které mají záření odstíněno od svého okolí a při otevření tohoto krytu se laserový systém automaticky vypne.

 
Třída 1M
Lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 4 000 nm, které jsou bezpečné za provozních podmínek, jež lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, ale mohou být nebezpečné, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje. Lasery klasifikovány třídou 1M mají celkový výstupní výkon pod třídou 3B, ale jejich výkon schopný projít skrz oční sítnici spadá do třídy 1.

 
Třída 2
Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex, který nedovolí vystavit lidský zrak ostrému záření na dobu delší než 0,25 vteřiny, přičemž záměrné potlačení mrkání může vést v tomto případě k poškození zraku.Tato reakce může být považována za dostatečnou pro zajištění adekvátní ochrany za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně použití optických přístrojů pro pozorování uvnitř svazku. Lasery třídy 2 jsou limitovány hodnotou výstupního výkonu 1mW v kontinuálním režimu. Hranice hodnoty výstupního výkonu se může zvýšit, pokud doba záření není delší než 0,25 vteřiny nebo záření není prostorově koherentní. Do této třídy patří například většina laserových ukazovátek.
 
 
Třída 2M
Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Sledování výstupu laseru může být nicméně daleko nebezpečnější, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje.Do této třídy patří lasery s velkým průřezem paprsku nebo jeho velkou divergencí (rozbíhavostí). Světlo procházející skrz oční zornici nesmí překročit hodnotu výkonu třídy 2.
 
 
Třída 3R
Lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 106 nm, u kterých je přímé sledování uvnitř svazku potenciálně nebezpečné, ale riziko je menší než u laserů třídy 3B. Rovněž je v jejich případě požadováno menší množství výrobních požadavků a kontrolních hodnot pro uživatele než u laserů třídy 3B. Přípustná mez záření (AEL) je pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 2 v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm a pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 1 pro ostatní vlnové délky. Maximální výkon laserů třídy 3R pracujících ve viditelné vlnové délce a v kontinuálním režimu je 5mw. Pro pulsní režimy a jiné vlnové délky jsou používány jiné limitní hodnoty.
 
  
Třída 3B
Lasery, u kterých je za normálních okolností nebezpečné, jestliže dojde k přímému ozáření svazkem (ve jmenovité vzdálenosti s nebezpečím poškození zraku). Sledování difúzních odrazů je za běžných podmínek bezpečné. Pro lasery pracující v kontinuálním režimu a na vlnové délce v rozsahu od 315nm do daleké infračervené (far IR) oblasti je limitní hodnota výkonu do 0,5W. Pro pulsní lasery s vlnovou délkou 400-700nm (viditelné záření) je limitní mez stanovena hodnotou energie pulsu 30mJ.
 
 
Třída 4
Vystavení přímým paprskům záření těchto laserů způsobuje silná poranění očí s trvalým a vážným poškozením zraku. Difuzní odraz je také nebezpečný, není-li dodržena minimální bezpečná vzdálenost. Lasery této třídy jsou schopny silně pořezat a popálit kůži. Při interakci s hořlavými materiály hrozí nebezpečí vznícení. Do Třídy 4 jsou zahrnovány všechny lasery s vyšším výkonem nebo vyšší energií pulsu než lasery třídy 3B.

 

Хотите знать больше?

Пожалуйста, спишите или скопируйте lj3Xma

Мы Вам перезвоним

Другие адреса и телефоны


Актуально

Přehrát video

Please take a seat and watch our video about Lintech company

In this short video is dealing about who we are, what we do and where we are heading for.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.